Allmänna hyresvilkor

§ 1 Tillämplighet
Nedanstående villkor skall gälla om inget annat skriftligt avtalats mellan Hyresmaskiner i Eskilstuna AB (nedan Uthyraren) och hyrestagare.

§ 2 Leverans
Allt hyresmaterial levereras fritt Uthyrarens förråd och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till förrådet.
Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel utfärdats.

§ 3 Reklamation
Hyresmateriel levereras av oss i fullgott skick. Eventuell anmärkning skall direkt meddelas till Uthyraren.

§ 4 Hyrestid och hyresberäkning
För företag:
Hyran är baserad på 5-dagars arbetsvecka. Används hyres-materiel helgdagar debiteras även hyra för dessa dagar. 7-dagars vecka debiteras för bl.a. byggtorkar, el-värmare, tjältinare, eldrivna pumpar och tillbehör för nämnda maskiner. Hyran är baserad på högst 8 drifttimmar per dygn. Används materialet mer än 1 dygn tilläggsdebiteras 75% av normalhyra. Ovan specificerade maskiner är däremot undantagna skifttillägg.

Följande hyresberäkning tillämpas
½ dagar måndag/fredag 8-12 eller 13-17(endast vissa maskiner)
Dag: måndag/fredag 8-17
Dygn: måndag/fredag 8-8 dag därpå
Helg: fredag 12-17 och till måndag 8

Vid sammanhängande hyror överstigande 5 dagar debiteras ej helger på alla maskiner, gäller ej privat personer, med undantag av specificerade maskiner under hyrestid för företag.

För privatpersoner:
Hyra debiteras i enlighet med vid för hyrestiden gällande prislista. För längre hyrtid kan annat pris avtalas skriftlig.

§ 5 Överlåtelse
Hyresmaterielen får inte utan Uthyrarens medgivande användas av annan än hyrestagaren.

§ 6 Användning
Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.

Hyrestagaren är skyldig att hålla Uthyraren underrättad om var hyresmaterielen används eller förvaras och Uthyraren skall kunna obehindrat ha tillträde till denna plats.

Hyresmaterielen får endast användas för sådana arbetsförhållan-den vilka de är avsedda för i enlighet med av Uthyraren med-delade föreskrifter för drift.

Förutom att bekosta driv- och smörjmedel, skall Hyrestagaren också ombesörja samt bekosta utbyte av förbrukningsmateriel och/eller slitage avgifter för slipmateriel.

Ingrepp som förändrar maskins eller materiels konstruktion eller funktion får inte göras.

Uthyraren skall vid förfrågan tillhandahålla instruktioner som handhavande samt för tillsyn och skötsel av hyresobjektet. Om Hyrestagaren så begär skall instruktionerna vara skriftliga.

§ 7 Tillsyn och vård
Hyrestagaren åtar sig att alltid vårda hyrt materiel väl och att kontrollera och använda rätt oljor och bränsleblandningar. Likaså ansvarar Hyrestagaren för att rätt strömstyrkor för
eldrivet hyresmateriel används och att större effekt inte tas ut än vad som anges på elverk.

Vid återlämnandet skall materielen vara väl rengjorda och med hänsyn till normal förslitning i gott skick.

För ej rengjord materiel debiteras kunden kostnaden för rengöring. För utrustning som enligt arbetsmiljölagen skall saneras debiteras särskild saneringskostnad.

§ 8 Skador och förlust
Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyres-materielen liksom skada som inte hänföras till normal förslit-ning. Förlorat hyresmateriel debiteras till återanskaffningsvärde.
Vid stöld ansvarar Hyrestagaren för att Uthyraren genast under- rättas och att polisanmälan omedelbart görs.

§ 9 Ansvar och reparationer
Reparationer till följd av normal förslitning bekostas av Uthyraren. Utbyte av slitdelar på arbetsplatsen bekostas av hyrestagaren med undantag då maskin hyrts med separat debiterad hyra för specificerade slitdelar.

Reparationer därutöver får inte utföras utan Uthyrarens medgivande.

§ 10 Följskador och driftsavbrott
Hyrestagaren ansvarar för skada som åsamkas av honom eller tredje man i samband med användning och placering av hyresmaterielen under hyrestiden.

Uthyraren ansvarar inte för skada till följd av driftavbrott eller leveransförsening av förhyrt materiel.

§ 11 Försäkring
För att uppfylla sitt ansvar enligt dessa hyresvillkor åligger det hyrestagaren att hålla hyresmaterielen försäkrade.

§ 12 Betalningsvillkor
För alla kunder som erhållit godkänd kredit och kundnummer sker fakturering och betalningstid enligt överenskommelse. Ränta på förfallna fakturor debiteras alltid till %-sats som angivits på alla ordersedlar.

Kontant betalning gäller för kunder som ej erhållit kundnummer och i vissa fall kan förskott begäras.

Hyrestid över en vecka kan komma att faktureras före retur varvid uppläggningsavgift för konto debiteras. Vid påminnelse uttages lagstadgad avgift.

§ 13 Återtagande
Om kunden/hyrestagaren ej erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet är vi berättigade att med omedelbar verkan säga upp avtalet och återtaga uthyrt eller sålt materiel på kunden/hyrestagarens bekostnad.

§ 14 Force majeure
Uthyrning gäller med reservation för omständigheter varöver Uthyraren eller Hyrestagaren inte råder över, såsom krig och som hindrar, försvårar eller försenar ett fullgörande av åtagandet. Ingen part har rätt till ersättning för av sådana skäl utebliven eller försenad uthyrning. Däremot har både Uthyraren och Hyrestagaren rätt att häva avtalet när det kan visas att inträffade omständigheter enligt ovan medfört väsentliga olägenheter och inte vålats av honom själv.

§ 15 Hävning
Part har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar vidtar rättelse efter erinran därom.

§ 16 Tvister
De tvister som kan uppkomma mellan Uthyraren och Hyrestaga- ren skall avgöras enligt svensk rätt av svensk allmän domstol om inte parterna enas om skiljeförfarande.